Regulamin świadczenia usług wynajmu

Postanowienia ogólne

1. Niniejsze postanowienia ogólne określają warunki oddania do użytku przedmiotu usług wynajmu podmiotom zwanym dalej Najemcami, przez Wypożyczalnię Dekoracji
2. Zlecając realizację usługi wynajmu Najemca oświadcza, że zapoznał się z treścią warunków niniejszego Regulaminu i akceptuje ich treść.
3. Podstawą świadczenia usług będących przedmiotem Regulaminu jest zlecenie Najemcy, które będzie przyjmowane przez Wynajmującego w formie elektronicznej (e-mail), na adres podany przez Wynajmującego. Na podstawie ww. zlecenia przygotowywana będzie karta zamówienia.
4. Karta zamówienia będzie stanowiła potwierdzenie przejęcia przedmiotu zamówienia przez Najemcę, będzie podstawą do wydania przedmiotu najmu oraz rozliczeń przy zwrocie przedmiotu zamówienia.
5. Akceptacją złożonego zamówienia jest potwierdzenie karty zamówienia przez Najemcę w formie e-mail, do Wynajmującego. Jest ono równoznaczne z akceptacją regulaminu.
6. Potwierdzenie warunków zamówienia ustalonych w karcie zamówienia lub zmiany w złożonym zamówieniu Najemca powinien zgłosić Wynajmującemu do 48 godzin przed jego realizacją w formie e-mail.
7. Wynajmujący zobowiązuje się dostarczyć przedmiot najmu w stanie dobrym i dobrej jakości. Wynajmujący dostarcza Najemcy przedmiot zamówienia w uzgodnionych ilościach oraz w terminie zawartym w karcie zamówienia, pod wskazany adres.
8. Wynajmujący oświadcza, iż wynajmowane przedmioty nie są nowe i mogą zawierać ślady użytkowania, a ich stan wynika z normalnego użytkowania przedmiotów oraz ich amortyzacji. Najemca oświadcza, iż został o tym poinformowany i akceptuje taki stan. Najemca ma prawo obejrzeć przedmioty najmu przy dostawie i zgłosić swoje ewentualne uwagi.
9. Dostawa przedmiotu najmu możliwa jest pod adres wskazany przez Najemcę, za odpowiednią opłatą ustaloną z Wynajmującym. Miejsce dostawy przedmiotu najmu zostaje zawsze wskazane w karcie zamówienia.
10. Wszystkie usługi transportu, montażu i demontażu są usługami dodatkowymi, które Wynajmujący proponuje wcześniej Najemcy w zamówieniu i którego szczegółowe warunki są umieszczone w karcie zamówienia. Dodatkowe koszty związane z przestojem pracowników Wynajmującego, z winy Najemcy, będą rozliczone i zafakturowane Najemcy zgodnie z wyliczeniem godzin i kosztami poniesionymi przez Wynajmującego.
11. Koszt transportu obejmuje dowóz i odbiór. Obliczany jest według stawki za każdy przejechany kilometr (2x tam i z powrotem) oraz montaż/demontaż i jest wyceniany indywidualnie w zależności od ilości wynajmowanych artykułów i wartości zamówienia
12. Transport i montaż/demontaż w godzinach nocnych oraz w święta państwowe jest dodatkowo płatny
13. Najemca zobowiązuje się, po okresie wynajmu, zwrócić Wynajmującemu przedmiot zamówienia w takim samym stanie, w jakim go otrzymał, poza zużyciem wynikającym z normalnego użytkowania w sposób zgodny z przeznaczeniem przedmiotu najmu.
14. Najemca zobowiązuje się do: użytkowania przedmiotu zamówienia w czasie trwania wynajmu zgodnie z jego przeznaczeniem i właściwościami oraz do utrzymania go w dobrym stanie technicznym, użytkowania wynajmowanych przedmiotów ze starannością oraz do wykorzystywania ich wyłącznie w celu ustalonym z Wynajmującym na podstawie warunków niniejszego Regulaminu oraz zamówienia.
15. Najemca zobowiązuje się, na czas trwania wynajmu dbać, aby przedmioty należące do Wynajmującego nie zostały uszkodzone czy zniszczone przez niego lub osoby trzecie. Najemca zobowiązuje się również poinformować niezwłocznie Wynajmującego o każdej szkodzie powstałej w wynajmowanych przedmiotach.
16. Sprzęt będący przedmiotem wynajmu nie jest ubezpieczony przez Wynajmującego
17. Najemca odpowiada wobec Wynajmującego za wszystkie uszkodzenia powstałe w okresie wynajmu, w tym spowodowane nieodpowiednim lub niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem, błędami w użyciu, zaniedbaniem, niewłaściwym montażem wykonanym przez Najemcę, nieprzestrzeganiem warunków łączenia i składania elementów przedmiotów, jak również za wszelkie niebezpieczeństwa powstałe w wyniku jego używania oraz za wszelkie przypadki utraty przedmiotu wynajmu przez Najemcę lub osoby trzecie w okresie posiadania go przez Najemcę.
18. Ewentualne uszkodzenia wynajmowanych rzeczy są ustalane przy ich odbiorze, w porozumieniu z klientem
19. Wycena uszkodzeń następuje na podstawie protokołu zniszczeń podpisanego przez obie strony
20. Płatność końcowa za wynajem następuje najpóźniej w dniu dowozu rzeczy do wynajmu (zazwyczaj nie pobieramy kaucji za wynajmowane meble, namioty i akcesoria)
21. Faktura za wynajem wystawiana jest po otrzymaniu zapłaty i wysyłana do klienta pocztą elektroniczną(e-mailem) i/lub pocztą tradycyjną